22 februari 2022, Verslag van de ALV Filmclub Maassluis

Rien had een keurige en overzichtelijke Powerpoint presentatie gemaakt waarin de agenda punten met de betreffende onderwerpen en informatie, mooi synchroon de revue passeerden.


1. Opening Henk opende om exact 20.00 uur de vergadering.

2. Mededelingen/verhinderingen. Vaststellen aantal aanwezige leden (presentielijst)
Geen en ook geen afmeldingen. Buiten de 5 bestuursleden (Henk, Rien, Loes, André en Jos) waren er slechts 3 leden (Arnold, Guus en Martin) deze avond present. Jan had zich laten vertegenwoordigen door Arnold, Wim door Henk en Gerard door Jos. Zo kwamen we uiteindelijk op 11 leden, wat meer is dan de helft van het huidige ledenbestand (19) en kon de ALV gelukkig toch plaatsvinden in het Luxor.


3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Toe te voegen agenda-punten? Geen.


4. Goedkeuring verslag ALV 2020 (d.d. 23-02-2021)
Door de aanwezigen goedgekeurd.

5. Jaarverslag secretaris (Jos) Door Henk naar alle leden vooraf gemaild. Door de aanwezigen goedgekeurd.

6. Financieel jaarverslag (Rien) Idem door Henk naar de leden gemaild. Hierin wordt duidelijk dat de filmclub in 2021 een verlies heeft geleden. Dit zal zich waarschijnlijk in de komende jaren zo voort blijven zetten en gezien het eigen vermogen en het voornemen van het bestuur, de jaarlijkse contributie niet te verhogen, kan de filmclub dit zich gelukkig permitteren.

7. Verslag kascommissie.
Wim en Arnold hebben zich akkoord verklaard met het financiële jaarverslag 2021, waarvoor dank! Wim dient terug te treden als kascommissie lid en wordt opgevolgd door Guus. 

8. Guus en Arnold zijn de kascommissie leden voor 2022.

9. Verkiezing bestuursleden.
Henk legt de vergadering zijn plan uit aangaande een nieuwe opzet van het bestuur. Rien heeft al eerder aangegeven zijn bestuurstaak neer te gaan leggen. Gezien het ledental van 19 dreigt een 5 koppig bestuur een "waterhoofd" te gaan worden. Hij stelt het volgende voor: - Henk blijft voorzitter. - André doet het secretariaat, al dan niet afgestemd met Jos, indien afwezig (notulen). - Jos gaat het penningmeesterschap doen. Loes zal het bestuur vertegenwoordigen m.b.t. de activiteiten (Programma afstemming, Oogst, Regio-festival, etc.) maar zal geen deel meer uitmaken van het bestuur.
De vergadering stemt hier volmondig mee in. Rien en Loes ontvangen van Henk een attentie en worden bedankt voor hun inzet. En Henk bedankt ook namens het bestuur, alle (oud-) leden van de activiteitencommissie voor hun bijdrage in de afgelopen periode.

10. Begroting 2022 (Door Henk naar alle leden vooraf gemaild.)
Rien geeft aan dat met de huidige 19 leden de begroting niet meer sluitend te maken is. We hebben de keuze uit: - Meer leden zien te krijgen. - Contributie verhogen. - Het jaarlijkse verlies accepteren.

11. Vaststellen contributie.
Het bestuur stelt de laatste optie voor (zie ook punt 10 en 6). En dat we de uitgaven en inkomsten voorlopig even zo laten. De contributie blijft derhalve ongewijzigd. De vergadering stemt hier mee in. André merkt op dat het wenselijk is dat de filmclub een buffer van c.a. Eur 2000 aanhoudt voor eventuele onvoorziene kostenposten zoals bijv. de recente aanschaf van de nieuwe beamer.
Henk informeert de vergadering verder dat ZH'-12 op de laatste ALV heeft aangekondigd een financiële inventarisatie te gaan doen bij alle clubs in de regio. Men wil weten hoe de clubs er voor staan. Dit wordt uiteindelijk bepaald door het aantal actieve leden. André: Er dient meer interactie te komen tussen de bestaande clubs.

12. Jaarprogramma clubavonden.
Het bestuur heeft vast moeten stellen dat dit in 2021 niet goed liep. Mede ook door de corona beperkingen. Henk stelt voor: De programma commissie wordt opgeheven en het bestuur neemt dit over. André: Per clubavond gaan we vaststellen wat de behoefte voor de daarop volgende avonden kan zijn en wie zich daar voor gaat lenen. Dus terug naar de "realiteit" wat er op de club zoal leeft. De verantwoordelijkheid en de invulling ligt volledig bij het bestuur. Door hun ruime expertise kunnen André en Henk ook bepaalde filmtechnische zaken behandelen. Het doel is om weer een aantrekkelijk Jaarprogramma te kunnen samenstellen.
Het bestuur zal de bestaande (reeds afgesproken) activiteiten opnemen in het clubprogramma 2022.

Verder is er nog het fenomeen "zaal openen-zaal gereedmaken -bardienst- zaal sluiten". Het zou mooi zijn als er onder de huidige leden, welke nog geen andere taken in de club uitvoeren, er vier zich zouden kunnen verenigen om dit per toerbeurt c.q. in overleg, telkens met 2 man op zich zouden willen nemen. Zij zouden dit dan met z'n vieren voor de komende clubavonden in kunnen plannen. Gaat de ALV hier mee akkoord?
Rien werpt zich op een van de vier te willen zijn en stelt voor dit bij de komende vergadering aan de overige (nu niet aanwezige) leden te vragen.

13. ZH'-12 en NOVA
Henk: Wat er bij ons in de club leeft is een aardige weergave van wat er speelt bij de rest van de clubs. Mogelijk denken aan een andere opzet zoals bijvoorbeeld deelname op wisselende locaties. Verder was het NOVA Filmfestival een groot succes!

14. Evaluatie van de OOGST 2021.
We kunnen vaststellen dat dit een geslaagde avond is geweest! Zo vond Guus het fijn dat er een jury lid (Filip Sleurink) daar bij aanwezig was. Rien miste de deelname certificaten met de puntentelling. Henk "viste" deze uiteindelijk uit zijn laptop (lijst met puntenwaardering) en zal deze alsnog aan de leden doen toekomen. Actie: Henk André:
Er is die avond vergeten te vermelden dat men in beroep kan gaan m.b.t. de toegekende puntentelling. Ook was er bij André wat onduidelijkheid m.b.t. het versturen van de deelnemende films. Via WeTransfer, Vimeo of USB stick. Als je via Vimeo verstuurd krijg je uiteindelijk een mindere kwaliteit (lagere resolutie) En dit, terwijl we over een "hoge kwaliteit" beamer beschikken!
Blijft derhalve aanbevolen dit voortaan via WeTransfer of USB stick te doen in een resolutie van 1920 x 1080 (HD) 50p

15. Website en Vimeo
De prijswinnende en bijzondere films van ons staan op Vimeo.(waar we een abonnement op hebben). Op onze website wordt nauwelijks gekeken en dus is dit gezien de jaarlijkse kosten, zonde van het geld. André: Op de website kan je wel zien wanneer de clubavonden zijn en ook buitenstaanders kunnen ons dan vinden. Henk vraagt Rien om de website te doen stoppen en ook te bekijken of we onze domeinnaam (www.filmclubmaassluis.nl) toch kunnen behouden. André oppert om via ZH'-12 een "re-direct" server aansluiting te vragen. Dan bijv. via 1 pagina op ZH'-12 doorlinken naar Filmclub Maassluis? Rien zal hier induiken en de voor- en nadelen op een rij zetten, zonder de contactmogelijkheden te verliezen.

16. Wel en wee van de leden.
Henk vond het jammer dat hij niet op de hoogte was van een paar leden welke het afgelopen jaar met gezondheidsklachten geconfronteerd waren. Kwam ook mede doordat we elkaar niet al te veel fysiek konden treffen. Ook is niet iedereen altijd bereid zijn of haar gezondheidsproblemen met anderen te delen. Henk zou wel willen zien, dat als men wat hoort men dit aan hem laat weten zodat hij dan contact met het betreffende lid kan opnemen.

17. Rondvraag Geen

18 Sluiting Henk sluit de ALV 2022 om 21.30 af en nodigt de aanwezigen uit om een drankje aan de bar te gaan drinken. Dit geschiedde en zo eindigde deze avond in een "ouderwets" bar-samenzijn! De volgende clubavond zal op dinsdag 8 maart plaatsvinden. Aanvang 20.00 uur.


Jos van der Waard, Secretaris